ਸੰਮੁਦਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਜਵਾਬ

ਆਫਸ਼ੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਸੰਪਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ.

ਹੁਣ ਕਾਲ ਕਰੋ 24 ਘੰਟੇ ./
ਜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰੋ
1-800-959-8819

ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ.

OffshoreCompany.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ OffshoreCompany.com ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ

ਵਰਜਨ: 2
ਆਖਰੀ ਸੋਧ ਤਾਰੀਖ: 20th ਮਈ 2018

ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ

ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ.
 • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਜੇ-ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਜਨਰਲ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਜੀਪੀਆਰਪੀ) ਡੇਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇੰਕ.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ

 • ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ www.offshorecompany.com.com (ਵੈਬਸਾਈਟ) ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਕੇ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
 • ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ; ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਵੀਂ ਟਰੱਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜਾਂ

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਸੀਂ GDPR (ਲੇਖ 5) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ

  ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ:

 • ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਾ ('ਲਾਜ਼ਮੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ') ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ;
 • ਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ 89 (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ('ਮਕਸਦ ਸੀਮਾ') ਨਾਲ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ;
 • ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ, ਢੁਕਵੀਂ, ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (' ਡੇਟਾ ਮਿਨੀਮੀਜ਼ੇਸ਼ਨ ');
 • ਸਹੀ ਅਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ; ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ('ਸ਼ੁੱਧਤਾ') ਮਿਟਾਏ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਹਨ;
 • ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅੰਕੜਾ 89 (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਾ ('ਸਟੋਰੇਜ ਕਮੀ') ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ;
 • ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ('ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ') ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਚਾਨਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਿਨਾਸ਼ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਇੱਕ "ਡੀਪੀਓ" ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਪਰਕ ਸਫ਼ਾ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ.

ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ / ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਭੇਜਦੇ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਕ ਮਿਆਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ.

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ:

 • ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ, ਪਲੱਗਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ IP ਪਤੇ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ
 • ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੀ ਗਈ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ, ਸਾਈਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ.

ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈਵਲ ਸੀਆਰਐਮ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮੇਲਚਿੱਪ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਜੀਪੀਆਰਪੀ ਅਨੁਕੂਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹਨ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ - ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ GoDaddy ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਆਉਟਲੁੱਕ ਈਮੇਲ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਗੋਡਾਡੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਅਨੁਕੂਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹਨ.

ਸਾਰੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ

 • ਗੂਗਲ - ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
 • ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ - ਈਮੇਲ ਸਰਵਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
 • ਮੇਲਚਿੰਪ - ਈਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
 • ਸੇਲਸ ਫੋਰਸ - ਸੀ ਆਰ ਐਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
 • ਗੋਡੈਡੀ - ਵੈੱਬ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
 • ਗੂਗਲਡਰਾਇਵ - ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ / ਸਟੋਰੇਜ ਹੱਲ
 • ਫੇਸਬੁੱਕ - ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
 • ਕੁਇੱਕਬੁੱਕਸ - ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ
 • ਵਪਾਰੀ ਖਾਤਾ - ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ

ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ / ਵਿਲੀਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ
 • ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੁਆਰਾ ਟੀਚਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

GPDR ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ

 • ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.
 • ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ.
 • ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ.
 • ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ.
 • ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਹੱਕ - ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ.
 • ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਸਵੈਚਾਲਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ.
 • ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ.
 • ਡਾਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਸਹੀ - ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਡੇਟਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਖਦੇ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ

16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ

ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ.

ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਬੇਨਤੀ (ਐਸ.ਏ.ਆਰ.)

ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,

 • ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਾਂ
 • ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ
 • ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

SAR ਫ਼ੀਸ

GDPR ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਐਕਸੈਸ ਬੇਨਤੀਆਂ [30] ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ

ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਡੇਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ:
ਜਨਰਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇੰਕ

ਪਤਾ:
5919 ਗ੍ਰੀਨਵਿਲੇ #140
ਡੱਲਾਸ TX 75206-1906

ਸੰਪਰਕ:
ਸਾਡੇ ਈ

ਫੋਨ:
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: + 1 (800) 959-8819
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ: (661) 253-3303
ਫੈਕਸ: (661) 259-7727

ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ

ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜੀਪੀਆਰਪੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ.

ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ.

ਕੂਕੀਜ਼

ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ.

ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ

 • ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ: ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੇ ਲਿੰਕ. ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਕੂਕੀਜ਼

ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: www.google.com/policies/privacy/
 • ਗੂਗਲ ਦੀ ਰੀਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੂਕੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾingਜ਼ਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਇੱਕ providesੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੂਗਲ ਐਡ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਸਾਡੀਆਂ CRM ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.
 • ਵਰਡਫ਼ੈਂਸ ਇੱਕ ਵਰਡਪਰੈਸ ਸਿਕਉਰਟੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੂਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਹੋ.
 • ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਿਕਸਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਔਫਸ਼ੋਰਕੋਪਨੀ ਡਾਟ ਕਾਮ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 1-800-959-8819 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਆਖਰੀ ਵਾਰ 9 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ